ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. Загальні положення Договору

1.1. Договір про надання послуг (далі – Договір) є публічним договором-приєднання, який укладається між Виконавцем і Замовником, та регулює взаємовідносини Сторін щодо надання послуг з демонстрації кінофільмів в кінотеатрі «WoodMall Cinema» (далі – Кінотеатр) на підставі придбаних Замовником квитків з використанням онлайн-сервісів сайту woodmallcinema.com (далі – Сайт).

1.2. Виконавцем за цим Договором є Фізична особа-підприємець Ковкрак Вікторія Станіславівна, яка здійснює господарську діяльність з демонстрації кінофільмів в порядку та на умовах, передбачених вимогами чинного законодавства України. Виконавець гарантує, що має всі необхідні права та дозволи на надання послуг, передбачених цим Договором.

1.3. Замовником за цим Договором може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка відвідала Сайт та здійснила дії, спрямовані на отримання від Виконавця послуг з демонстрації кінофільмів в кінотеатрі «WoodMall Cinema».

2. Порядок укладення Договору та надання послуг

2.1. Договір вважається укладеним шляхом приєднання Замовника до умов цього Договору вцілому. Замовник не може запропонувати свої умови Договору.

2.2. Способом приєднання до цього Договору є придбання квитків з використанням онлайн-сервісів Сайту. Для цього Замовник:

2.2.1. заходить на сайт, обирає фільм, день та час сеансу, бажані місця, які ще не придбані/заброньовані іншими Замовниками. На даному етапі Замовнику відображається вартість квитків;

2.2.2. переходить до оплати, яка здійснюється за допомогою платіжної системи liqpay.ua;

2.2.3. на сервісі оплати liqpay.ua Замовник обирає спосіб оплати (карта, 24pay, googlepay тощо) та вводить свої платіжні дані;

2.2.4. після успішної оплати Замовник електронні квитки зберігаються в особистому кабінеті Замовника на Сайті (якщо замовник зареєстрований як користувач) або надсилаються на вказану Замовником електронну пошту.

2.3. Обов’язок надати послуги згідно придбаних за цим Договором квитків виникає у Виконавця з моменту здійснення Замовником оплати їх вартості. У разі несплати, неповної оплати або несвоєчасної оплати, Виконавець залишає за собою право ненадання або призупинення надання послуг, і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій.

2.4. Замовник зобов’язаний отримати послуги за місцем здійснення господарської діяльності Виконавця (м. Хмельницький, вул. Трудова, 6А) у строки, вказані при оформленні квитка. Для отримання послуг згідно придбаного квитка Замовник зобов’язаний просканувати електронний квиток (в роздрукованому вигляді або з телефону/планшету) через спеціальний зчитувальний пристрій, розміщений на вході до відділу кінозалів Кінотеатру.

2.5. Приєднуючись до умов цього Договору, Замовник підтверджує, що ознайомився з його умовами та Правилами відвідування Кінотеатру та зобов’язаний дотримуватись їх положень. В протилежному випадку Виконавець без будь-яких для себе наслідків має право відмовити у наданні такому Замовнику послуг. При цьому, сплачені кошти Замовнику не повертаються.

2.6. Здійснюючи дії для приєднання до цього Договору Замовник приймає умови Політики конфіденційності, надаючи дозвіл на обробку його персональних даних шляхом проставлення відповідної відмітки на Сайті. При цьому, Замовник погоджується, що Виконавець не відповідає за обробку персональних даних, які Замовник зазначає в платіжній системі liqpay.ua при здійсненні оплати за цим Договором.

3. Ціна Договору та порядок оплати

3.1. Актуальні ціни на послуги на дату здійснення Замовлення зазначаються на Сайті.

3.2. Загальна вартість послуг за цим Договором визначається в розрахункових документах та квитках, придбаних Замовником.

3.3. Замовник оплачує вартість квитків за допомогою сервісу платіжних систем liqpay.ua в національній валюті України відповідно до цін, встановлених на момент оплати послуг.

3.4. Вартість послуг, що вказана на Сайті, може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку до моменту здійснення оплати за квитки.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Замовник має право:

4.1.1. отримати послуги згідно придбаних за цим Договором квитків;

4.1.2. вимагати від Виконавця якісного надання послуг;

4.1.3. розірвати Договір, повернувши придбаний квиток в порядку, передбаченому цим Договором.

4.2. Замовник зобов’язаний:

4.2.1. оплатити послуги, що надаються за цим Договором, в повному обсязі в порядку, передбаченому умовами даного Договору;

4.2.2. отримати послуги згідно пункту 2.4 цього Договору;

4.2.3. при здійсненні передбачених пунктом 2.2 цього Договору дій надавати Виконавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію;

4.2.4. дотримуватись Правил відвідування Кінотеатру.

4.3. Виконавець має право:

4.3.1. на оплату послуг за цим Договором;

4.3.2. в односторонньому порядку змінювати вартість послуг, що вказана на Сайті;

4.3.3. не надавати або призупинити надання послуг у разі несплати, неповної оплати або несвоєчасної їх оплати Замовником.

4.4. Виконавець зобов’язаний:

4.4.1. надати послуги Замовнику згідно придбаних за цим Договором квитків;

4.4.2. дотримуватись вимог законодавства України при обробці персональних даних Замовника.

5. Відповідальність Сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання свої зобов’язань за Договором в порядку та розмірах, передбачених чинним в Україні законодавством.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання своїх зобов`язань у разі надання Замовником недостовірної або помилкової інформації при придбанні квитків та через виникнення ситуації, яку Виконавець не контролював та не міг передбачити.

5.3. Замовник та Виконавець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов`язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Виконавця та/або Замовника після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов`язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами

6. Строк дії Договору та його розірвання

6.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту вчинення Замовником дій, передбачених пунктом 2.2 цього Договору, та діє до надання послуг Виконавцем згідно придбаного квитка, якщо інше не передбачено умовами даного Договору.

6.2. Замовник може розірвати Договір, повернувши електронний квиток не пізніше ніж за 30 хвилин до початку сеансу демонстрації фільму, на який придбано квиток, шляхом заповнення відповідної форми заявки на повернення, що розміщена на Сайті, де зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові Замовника, номер рахунку, на який буде здійснено повернення коштів (це обов’язково має бути рахунок, з якого здійснювалась оплата), номер квитка, дата придбання квитка та причини його повернення. Після погодження заявки на зазначений Замовником номер рахунку повертається сплачена за квиток сума за вирахуванням розміру комісії, яка нараховується платіжною системою під час виконання банківської операції з повернення коштів.

6.3. Виконавець може розірвати цей Договір у разі неможливості надати послуги згідно придбаних Замовником квитків через виникнення ситуації, яку Виконавець не контролює та не міг передбачити. В такому випадку Виконавець повертає Замовнику сплачені за квиток кошти в порядку, передбаченому пунктом 4.2 цього Договору, та не несе відповідальності за не ненадання послуги.

7. Інші умови

7.1. Даний Договір про надання послуг після приєднання до нього Замовника вважається укладеним на території України і таким, що діє в рамках законодавства України.

7.2. Недійсність будь-якого пункту або частини Договору, укладеного згідно даної пропозиції, не призводить до недійсності Договору в цілому

7.3. Усі спори, що виникають між Замовником і Виконавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання, Замовник і Виконавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

7.4. Виконавець має право вносити зміни в текст цієї пропозиції на власний розсуд у будь-який момент. Актуальна (діюча) редакція пропозиції завжди доступна на Сайті. Відносини між Сторонами регулюються редакцією Договору, яка була актуальна на дату приєднання Замовника до даного Договору.

7.5. Відсутність підписаного між Замовником і Виконавцем примірника договору, на паперовому носії з підписами Сторін, не є підставою визнання цього Договору не укладеним. Придбання квитків з використанням онлайн-сервісів Сайту вважається акцептом Замовника (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом набрання чинності Договору про надання послуг.

7.6. При виникненні претензій/пропозицій Замовник може звернутися за телефоном: (097) 202 06 06 або електронною поштою manager@woodmallcinema.com.

Реквізити Виконавця:
ФОП Ковкрак Вікторія Станіславівна
29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Лісогринівецька, буд. 16/2, кв. 81
РНОКПП 3008619622
п/р: UA613154050000026003052310313 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Хмельницький,
МФО 315405